USD
3,9214
EURO
4,8330
ALTIN
167,6747

Edebiyat HABERLERİ

 • BÂB-I İHSÂN AÇILDIKDA

  Kâriîn-i kirâm, ma’lûmdur ki nerde bir mustar zuhur eylese Mevlâ-yi Müte’âl ona bir Hızır irsâl eyler. Ehl-i vatan, ehl-i cibâl in tasallutu ile hürriyetlerinden olmakla ...

  18 Mart 2018 - 12:48
 • BAB-I İSTİĞNÂDA İNTİZAR

  Pîrimiz Recâi Bey Üstâ hücre-i seâdetinin nâfizesinden arz-ı dîdâr eyleseydi de tuyûrun kanadına rabt eylediğimiz şu nâmeyi takbîl buyursaydı, ne âlâ olurdu. Zât-ı âlî...

  12 Mart 2018 - 14:17
 • TULÛ-İ ŞEMS’E DÂİR

  Câhil cesur olurmuş…Üstâd zenâzinde bu perîşân sutûru kırâat eyler mi bilmem; velâkin hışmına dûçâr olmak hususunda  da endişeden külliyen âzâde değilim. İstimâ’ eyledi m...

  5 Mart 2018 - 12:58
 • Neşîde-i Enhâr Beyânında

  Müztemi’ine’l-kirâm ve e’izzâi’l-fihâm, bayrak yerde kalmasın deyu yedimizde mütekarrır olup bu hâl-ı elemnâk bendeniiz de dilgîr eylemkdedir. Ne demiş şâir: “Kalem feryâ...

  26 Şubat 2018 - 14:05
 • Zamâne  Bahsinde

  Nedîm üstâdımız, “Meyhane mukassi görünür taşradan amma / Bir başka ferah, başka letâfet var içinde” buyurmuş. Biz dahî sicne ol menfezden atf-ı nazar eylemekdeyiz. Vâkıâ...

  18 Şubat 2018 - 12:53
 • Suçumuz Büyük!

  Öyle bir suç işledik ki, sallandı bütün Çankaya Suçlulara bakar mısın, İpek, Boydak, Dumankaya   Öyle bir suç işledik ki, Avrupadan Afrikaya İman dolu gö...

  13 Şubat 2018 - 17:38
 • Zamâne Beyânındadır

  Kâriîn-i kirâm, ehibbâ-i izâm ve dahî ukelâ-i  fihâm; nazarım bâb-ı sicinde üstâdın hurucunu intizâr eyledi ise de fî-hâze’l-üsbû’ kalem oynatmak yine fakîr-i pür-taksîre...

  11 Şubat 2018 - 12:03
 • Ümit ve Bekleyiş

  Değdi yine gönlüme, soğuk hazan yelleri Yaktı inan gönlümü, soldu bahar gülleri   Gece uzun bitmedi, gönül hasret şafağa Gelse bahar olmaz mı, yürüsek bi...

  6 Şubat 2018 - 14:48
 • Arz-ı Hâl

  Aziz kârîlerim, “Nağmesin ahsen bilirmiş saksağan bülbülden” dirler. Eynesserâ ve eynessureyyâ… Te’lifde tedric esasdır, “mine’l-bâb ile’l-mihrâb” Fakîrin Recai Güllab...

  5 Şubat 2018 - 15:00
 • ULEMÂ-İ SÛ BEYÂNINDA

  Kâriîn-i e’izzâ, havâssın zerre miskal uyûbu, küberâ nezdinde avâmın zellesine nisbetle kebâir gibidir. Ulemâ beyninde de asl-ı umûr, bu minvâl üzredir. “İmam ne iders...

  30 Ocak 2018 - 11:06